Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van HO van Belkum bv. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HO van Belkum bv. Het maken van persoonlijke kopieën mag alleen dan wanneer deze alleen voor privé doeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor publicatie of reproductie. Ondanks de constante zorg en aandacht die HO van Belkum bv. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HO van Belkum bv. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HO van Belkum bv., welke geen eigendom zijn van HO van Belkum bv. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. HO van Belkum bv. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van HO van Belkum bv.

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van HO van Belkum bv. of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan HO van Belkum bv. of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met HO van Belkum bv.

HO van Belkum bv. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.